مطالب اخیر

زندگی و شخصیت قائم مقام فراهانی

(محقق و مدرس دانشگاه) در این از دیدگاه جامعه شناسی و بانگاه تاریخی و اجتماعی به برسی زندگی...

نقش آموزش و پرورش در توسعه و تغییرات اجتماعی

چکیده: هدف این مقاله بیان این است که اماده کردن جامعه برای تعقییر و توسعه اجتماعی نیازمند اموزشو...
جامعه شناسی

تأثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی : مطالعه شهروندان شهر زنجان

ابوالفضل کرمی محمد صادق مهدوی مصطفی ازکیا   چکیده در این مقاله تأثیر سرمایه فرهنگی بر اعتماد اجتماعی...
زنجان

the role of cultural capital in strengthening social trust in Iran Study of Citizens of Zanjan City

Abolfazl  Karami , Mohammad Sadegh Mahdavi , Mostafa Azkia Student of PHD sociology at science and research branch...